Ochrana osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov lokality spliti.sk (ďalej len “Spliti“) patriacej spoločnosti Space_Code s.r.o. (ďalej len “Spacecode“), vám poskytne informácie o tom, ako získavame, uchovávame, používame, poskytujeme ďalej a prenášame (ďalej len “spracúvame”) vaše osobné údaje. Osobné údaje, ktoré o vás získavame, závisia od kontextu vašej komunikácie s nami, produktov, služieb a nástrojov, ktoré používate, ako aj od vašej lokácie a príslušných právnych predpisov. 

Spliti môže kedykoľvek ukončiť prevádzku celej alebo časti webovej lokality patriacej Spacecode. Kvôli povahe siete internet a počítačových systémov, nemôže Spacecode niesť zodpovednosť za to, že webová lokalita Spliti nebude dostupná. 

Spracovanie osobných údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, spracúvame informácie, ktoré ste o sebe poskytli aktívne a dobrovoľne s cieľom kontaktovať nás, ktoré obsahujú kategórie osobných údajov ako vaše meno, emailovú adresu a informácie poskytnuté ako súčasť žiadosti o podporu, prieskumu alebo komentáru.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom odpovede a splnenia vašich požiadaviek a pokynov resp. kontaktovania vás s informáciami a ponukami našich produktov a služieb a zaslania ďalších marketingových informácií.

Na kontaktovanie Spliti pomocou formulára na to určeného sa na účely poskytovania služieb vyžaduje meno používateľa, platná e-mailová adresa a komentár vo formulári. Týmto súhlasíte so zhromažďovaním údajov a ich prenosom na servery poskytovateľa alebo jeho partnerov na účely zabezpečenia komunikácie a ochranu práv poskytovateľa. Po uzavretí dohody o týchto podmienkach získajú poskytovateľ a/alebo jeho lokálni partneri v rámci distribučného kanála oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, prenášať a uchovávať dôležité údaje, ktoré umožnia vašu identifikáciu, na účely poskytovania podpory, plnenia týchto podmienok a na účely obchodnej a marketingovej komunikácie.

Spracovanie osobných údajov pre účely prieskumu spokojnosti klientov a pre priamy marketing

V rozsahu dovolenom príslušnými právnymi predpismi, môžeme spracúvať vaše kontaktné informácie pre účely priameho marketingu (napr. pozvánky na prezentácie, zasielanie newslettera s ďalšími informáciami a ponukami našich produktov a služieb), ako aj na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov, v každom prípade aj emailom. Voči spracovaniu vašich osobných údajov na takéto účely môžete namietať písomne na adrese info@spacecode.sk.

Doba uchovávania osobných údajov

Ak nie je uvedené inak v čase získania vašich osobných údajov (vo formulári, ktorý ste vyplnili), mažeme vaše osobné údaje v prípade, ak nie sú viac potrebné na  účely, na ktoré boli získané alebo inak spracované, alebo za účelom splnenia si zákonných povinností (ako povinnosti uchovania podľa daňových alebo obchodných zákonov).

Vaše práva

Právne predpisy na ochranu osobných údajov v mieste vášho pobytu vám môžu poskytovať v súvislosti s vašimi osobnými údajmi určité práva.

Najmä, a za podmienok zákonných požiadaviek, môžete byť oprávnený:

  • získať od nás potvrdenie o tom, či sa osobné údaje týkajúce sa vás spracúvajú, a ak áno, prístup k osobným údajom;
  • dosiahnuť od nás vymazanie vašich osobných údajov;
  • dosiahnuť od nás obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
  • vyžiadať si od nás prenosné kópie osobných údajov, ktoré ste aktívne poskytli, a;
  • namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, voči ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov.

Duševné vlastníctvo

Žiadne informácie, obchodné značky a ďalší obsah webovej lokality Spacecode nie je možné meniť, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, nahrádzať alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spacecode.

S výnimkou práva na používanie, priame kontaktovanie pomocou formulára na to určeného a iných práv výslovne udelených v tomto dokumente, nie sú používateľovi udeľované žiadne iné práva, a povinnosť udeliť takéto práva nie je ani žiadnym spôsobom v tomto dokumente zakotvená. Všetky patentové práva a licencie sú výslovne vylúčené.

Povinnosti používateľa

Pri prístupe a používaní webovej lokality Spliti, používateľ nesmie:

  • spôsobom používania a kontaktovania pomocou formulára na to určeného porušovať zásady etiky;
  • porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva,
  • rozosielať reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spam“) alebo falošné upozornenia o vírusoch, závadách alebo podobné materiály, alebo žiadať o účasť v lotériách, systémoch nabaľujúcej sa gule, reťazových listoch, pyramídových hrách a pod.